Menu Sluiten

LEVERINGSVOORWAARDEN COMPJOETER. Tevens gedeponeerd bij KvK Eindhoven.

1. Algemeen
1.1 In deze voorwaarden wordt Compjoeter hoofdvestiging gevestigd te Gemert aan de Oude molenweg 22c (Komweg 5 5421 LA) te Gemert alsmede haar nevenvestigingen, aangeduid als Compjoeter en haar contractspartner als afnemer.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met Compjoeter.
1.3 Een afnemer, die volgens deze algemene voorwaarden Compjoeter heeft gecontracteerd, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling of schriftelijk op te geven orders of aan te gane overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.
2. Offertes
2.1 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.
2.2. De prijscouranten en prijsvermeldingen van Compjoeter zijn geen offerte.
3. Totstandkoming van de overeenkomst
1.3 Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een bestelling of reparatie-opdracht van Compjoeter op haalbaarheid is beoordeeld. Compjoeter heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de afnemer dienovereenkomstig wordt ingelicht.
4. Afbeeldingen
4.1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
4.2. Alle door of in opdracht van Compjoeter gemaakte ontwerpen, afbeeldingen, enz, blijven eigendom van Compjoeter en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt. De afnemer is gehouden deze gegevens op eerste verzoek aan Compjoeter te retourneren op straffe van een boete ten behoeve van Compjoeter van € 250,00 per dag, alsmede de geledene schade, voor iedere dag dat de afnemer hiermee in gebreke is.
5. Betalingen
5.1 Alle producten dienen contant te worden afgerekend bij aankoop, dit kan zijn d.m.v. cash, pincode of chipknip (Verzendingen: vooruitbetaling of rembours). Voor bedrijven is er de mogelijkheid om op 8, 15 of 30 dagen krediet te kopen. Dit na toetsing van de liquiditeit van het bedrijf. Bij het overschrijden van de betalingstermijn is Compjoeter gerechtigd om de wettelijke rente te vorderen bij de klant over het nog openstaande bedrag. Bij in gebreke blijven van betaling komen alle gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten die Compjoeter moet maken om het bedrag te innen voor rekening van de klant. Niet tijdige betaling geeft Compjoeter het recht harerzijds haar prestatie ingevolge de onderhavige en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, danwel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade. Voor producten die besteld worden bij Compjoeter, welke niet courant zijn, is een aanbetaling vereist van 10% van het aankoopbedrag, en met een minimum van €10,- incl. BTW.
6. Leveringstermijn
6.1 Indien er een leveringstermijn is afgesproken, geldt deze als een vrijblijvende aanduiding van de verwachte levertijd. Compjoeter is niet aansprakelijk voor het niet tijdig leveren van de bestelde goederen. Compjoeter heeft ook altijd het recht om de overeenkomst die aangegaan is met de klant te ontbinden.

7. Eigendomsrecht
7.1 Totdat het hele verschuldigde bedrag is overgemaakt is Compjoeter de rechtmatige eigenaar van deze goederen. Indien Compjoeter deze goederen terug moet nemen is de koper aansprakelijk voor de hiermee gepaarde kosten. Voorts heeft Compjoeter het recht eventuele schade of devaluatie van de goederen op de koper te verhalen.
7 .2 Bij langer dan 3 maanden in gebreke blijven van betaling,of niet ophalen van apparaten,  na diverse telefoontjes van ons, gaan wij ervan uit dat u geen prijs meer stelt op het apparaat en zal deze in bezit komen van compjoeter. Betalingen bij reparatie geschieden altijd a contant/pin bij afhalen / aflevering.

8. Reclames
8.1 Reclames in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de zaken c.q. facturen, danwel binnen acht dagen nadat een eventueel gebrek aan de zaken ontdekt is c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan Compjoeter kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt Compjoeter geacht haar verplichtigingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de afnemer de zaken c.q. facturen als juist erkent.
8.2 Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.
8.3 Indien een reclame door Compjoeter gegrond wordt bevonden, heeft Compjoeter het recht te harer keuze: A: de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen; B: het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen zaken of onderdelen aan Compjoeter worden afgegeven; C: het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
8.4 afnemer dient in een voorkomend geval Compjoeter onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.
8.5 Eventuele terugzending van zaken aan of van de afnemer geschiedt voor rekening en risico van de afnemer. Compjoeter aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voorzover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemt, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door Compjoeter op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Compjoeter deze zaken aan de afnemer afleverde.
8.6 Software waarvan het zegel is verbroken, kan nimmer worden geretourneerd.
9. Garantie
9.1 De geldende garantie op de goederen is de termijn gesteld door de fabrikant (op inruil artikelen wordt 3 maanden garantie verleend).
Compjoeter garandeert dat de door haar verkochte goederen van goede kwaliteit zijn. Mocht er toch onverhoopt gebreken komen dan worden deze door Compjoeter hersteld, of laat Compjoeter deze herstellen, dan wel een nieuwe of vervangende te leveren i.p.v. het defecte artikel. Compjoeter bepaald in alle gevallen hoe te handelen in deze.
9.2 De garantie is op basis van Carry-inn, tenzij anders wordt aangegeven door de fabrikant van het product. De garantie gaat in op het moment van aflevering van de goederen
9.3 De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:
A: indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd;
B: indien de afnemer wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Compjoeter zijn verricht;
C: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen;
D: indien het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden;
E: indien het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires;
F: indien de afnemer de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld;
G: batterijen vallen niet onder de garantie;
H: schade aangericht door virus programma’s. De garantietermijn van het product vervalt bij deze ook;
I: op verbruiksgoederen (drums, toners, inkt, linten e.d.) geeft Compjoeter geen garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.
J: als de garantietermijn is verstreken.
K: indien de fabrikant geen garantie verleent.
L: indien de afnemer niet aan kan tonen dat het product afkomstig is van Compjoeter.
9.4 Voor garantie op defecte pixels in LCD monitoren of notebook geldt de garantie zoals die is afgegeven door de fabrikant.
9.5 Bij constatering van een oorzaak welke buiten de geldende garantievoorwaarden valt zal Compjoeter de gemaakte kosten aan de koper doorberekenen.
9.6 Indien de afnemer aan Compjoeter een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven zaak niet binnen drie maanden na de afgiftedatum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde zaak ten behoeve van Compjoeter. De afnemer zal alsdan Compjoeter vrijwaren voor alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak.
9.7 Op een uitgevoerde reparatie wordt drie maanden garantie verleend
9.8 Als men geen kassabon meer kan overleggen zijn wij genoodzaakt om hiervoor € 10,- administratiekosten in rekening te brengen.
10. Software
10.1 Software kan niet worden geruild ! Voor de levering van software gelden de bij software gevoegde licentie of andere voorwaarden van de producent. Door het openen van het zegel of verpakking erkent de koper op de hoogte te zijn van de gestelde voorwaarden. Compjoeter is niet aansprakelijk voor software producten. De afnemer dient hiervoor bij de producent te zijn.
11. Retourneren van artikelen
11.1 Artikelen welke speciaal zijn besteld door de koper kunnen niet worden geruild. Andere artikelen kunnen binnen 8 dagen worden geruild of retour op vertoon van de kassabon en in de originele verpakking. Mocht de verpakking zijn beschadigd of ontbreken dan is Compjoeter gerechtigd om hiervoor een bedrag in mindering te brengen. Eventueel kan de koper een tegoedbon ontvangen i.p.v. een ander artikel.
12. Handelsmerk
12.1 De fabrieks- of handelsmerken danwel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door Compjoeter afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.
13. Aansprakelijkheidsbeperking
13.1. Compjoeter, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke afnemer of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.
13.2 Onverminderd het vorenstaande is Compjoeter in ieder geval nimmer aansprakelijk:
A: wegens niet, of niet tijdige levering;
B: voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.
C: in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in artikel 14;
D: indien de afnemer zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt;
E: voor de eigendommen van derden welke zich terzake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in Compjoeter’s bedrijfsruimte bevinden;
F: voor bedrijfs-en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
G: voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;
H: voor schade veroorzaakt door geleverde software;
I: voor schade tengevolge van verlies enigerlei data als vastgelegd op magnetische informatiedragers;
J: voor schade veroorzaakt door het gebruik van een aan het telefoonnet gekoppeld modem, ADSL, kabel, draadloos, of LAN verbinding waaronder begrepen het verlies van gegevens, ontvreemding van gegevens, onjuiste transmissie van gegevens, verminking van data of andere bestanden alsmede het blijven openstaan van telefoonlijnen.
13.3 Indien Compjoeter in enig geval, ondanks bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt Compjoeter slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
13.4 Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is Compjoeter nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.
13.5 De afnemer zal Compjoeter vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens Compjoeter.
13.6 De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Compjoeter of haar leidinggevende ondergeschikten.
14. Niet-toerekenbare tekortkomingen
14.1 Indien na totstandkoming van de overeenkomst deze door Compjoeter niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren danwel aan Compjoeter niet bekend konden zijn, geldt zulks ten aanzien van de afnemer voor Compjoeter als een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht).
14.2 Onder omstandigheden als bedoeld onder 1 vallen in ieder geval staking, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie transportonmogelijkheden, invoerbelemmeringen, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van Compjoeter alsmede hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, uitsluitingen of andere arbeidsstoornissen en gebeurtenissen welke door Compjoeter redelijkerwijs niet te verzekeren zijn.
14.3 Compjoeter heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtigingen op te schorten. Compjoeter is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Compjoeter gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Compjoeter behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.
14.4 Compjoeter heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de afnemer echter recht heeft op vergoeding van enige schade.
15. Ontbinding
15.1 Indien de afnemer zijn verplichtigingen jegens Compjoeter niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, danwel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is afnemer van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Compjoeter te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.
15.2 In gevallen onder 15.1 genoemd, heeft Compjoeter het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
15.3 Compjoeter is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de afnemer te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.
15.4 In geval de afnemer de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst Compjoeter schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtigingen na te komen, danwel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen afnemer nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.
15.5 De afnemer heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtigingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtigingen.
15.6 In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de afnemer geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door Compjoeter verrichte prestaties, en heeft Compjoeter onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

© 2004 Compjoeter