Menu Sluiten

Privacy policy

Introductie
Dit zijn de privacy voorwaarden die van toepassing zijn op de verwerking van persoonsgegevens door coMPjoeter

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een geïdentificeerd of identificeerbaar  natuurlijk persoon. Hier gaat het bijvoorbeeld om de namen en contactgegevens van vertegenwoordigers van een klant (een bestaande of potentiële klant in de vorm van een bedrijf of overheidsorganisatie), maar ook om informatie zoals IP adressen, op welke links een gebruiker van de website heeft geklikt, en hoe lang een gebruiker op een bepaalde pagina van onze website is geweest.

Aan het verwerken van persoonsgegevens zijn bijzondere wettelijke voorschriften verbonden. Wanneer wij persoonsgegevens van gebruikers of klanten verwerken, houden wij ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: ‘AVG’).

Beveiligingsmaatregelen
Conform de verplichtingen uit de AVG spannen wij ons in om een adequaat beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens te handhaven, dat gelet op de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Hieronder geven we voor de verschillende typen dienstverlening aan welke rol coMPjoeter vervult, voor welke doeleinden persoonsgegevens worden gebruikt en hoe lang persoonsgegevens worden bewaard.

Dataopslag en recovery,                                                                                                                               Data opslag en /of recovery wordt op ons beveiligd systeem opgeslagen.  Dit doen wij omdat er nog wel eens iets kan mislopen ter behoud van uw data. Na 1 maand wordt deze data uit ons systeem gewist en is het niet meer traceerbaar voor niemand.

Bedrijfsvoering en marketing,
coMPjoeter heeft om diensten te kunnen leveren en om (toekomstige) klanten te kunnen bereiken of facturering, persoonsgegevens nodig. Voor het gebruik van deze persoonsgegevens is coMPjoeter verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

Doeleinden van de verwerkingen,
Wij verwerken persoonsgegevens van personen waarmee wij in contact komen en waaraan wij diensten leveren. Die persoonsgegevens hebben wij nodig om onze diensten op een goede manier te kunnen leveren, (toekomstige) klanten te kunnen informeren. Wij verwerken informatie daarbij voor de volgende doelen:

het sturen van een nieuwsbrief,
na acceptatie van tracking cookies gebruikt coMPjoeter technieken waardoor de website bezoeker niet meermaals dezelfde gegevens hoeft achter te laten bij het downloaden van content. Op basis van de opgeslagen gegevens wordt er alleen aanvullende informatie uitgevraagd. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor het versturen van commerciële content.
Delen en verstrekken van persoonsgegevens;
In bijzondere omstandigheden stellen wij zonder toestemming persoonsgegevens van gebruikers of klanten ter beschikking aan derden, bijvoorbeeld in geval van een rechtmatig verzoek van een daartoe bevoegde autoriteit.

Wij stellen, voor zover noodzakelijk, tevens persoonsgegevens zonder toestemming ter beschikking in het kader van het opsporen of voorkomen van schade of fraude alsook om de veiligheid en continuïteit van ons netwerk en onze diensten te kunnen garanderen.

In de uitvoering van onze werkzaamheden en marketingactiviteiten kunnen wij derde partijen inschakelen die in opdracht van coMPjoeter diensten verlenen. Deze partijen zullen worden gebonden aan privacy voorwaarden die in een verwerkersovereenkomst staan opgenomen.

Persoonsgegevens
Om deze doelen te kunnen bereiken, heeft coMPjoeter  onder andere de volgende persoonsgegevens nodig: naam en contactgegevens van vertegenwoordigers van klanten.                                                   Contactgegevens zijn vooral het zakelijke e-mail adres en het telefoonnummer van de contactpersoon;
informatie, die de vertegenwoordiger van de klant deelt in verband met de voorbereiding of uitvoering van een overeenkomst;
informatie, die verzameld wordt in verband met het gebruik van de website, zoals IP adressen en klikgedrag.
Klanten van coMPjoeter gebruiken deze dienstverlening voor hun eigen doelen. coMPjoeter weet niet welke doelen dit zijn en welke gegevens van klanten door haar netwerk worden getransporteerd. Het is mogelijk dat hier ook persoonsgegevens tussen zitten. coMPjoeter kan niet benoemen welke categorieën persoonsgegevens dit dan betreft.

Wij adviseren onze klanten om de verbindingen te versleutelen. Wanneer persoonsgegevens via zo’n verbinding versleuteld worden getransporteerd dan kunnen ze niet meer door coMPjoeter of derden uitgelezen worden. Hierdoor wordt het transporteren van versleutelde informatie ook niet aangemerkt als het verwerken van persoonsgegevens en zijn alle partijen in staat om de bovengenoemde doelen te bereiken en tegelijkertijd de veiligheid van data en privacy van betrokkenen te waarborgen.

Opslag
Wij bewaren gegevens, die in verband met het aanbieden van recovery diensten verwerkt worden, alleen zo lang als strikt noodzakelijk om de doelen te bereiken. ZORG IN IEDER GEVAL VOOR UW EIGEN OPSLAG VAN UW DATA. (BACKUP)

Cookies
Wij plaatsen cookies wanneer gebruikers onze websites gebruiken. Zie voor meer informatie over de verwerkingen van informatie, die door cookies is verzameld, ons cookie statement.

Rechten van Betrokkenen
Na een verzoek tot inzage van persoonsgegevens kunnen gegevens onjuist of onvolledig blijken. Onjuiste of onvolledige gegevens kunnen gecorrigeerd of aangevuld worden door coMPjoeter op de onderstaande manieren te contacteren. Ook kan de gebruiker of klant coMPjoeter verzoeken om gegevens te wissen. Wij zullen aan een verzoek om het wissen van gegevens voldoen indien er geen wettelijke verplichting of andere gegronde redenen bestaan, waardoor wij de gegevens moeten bewaren.

Bezwaar tegen verwerkingen van persoonsgegevens kunnen ook altijd aan coMPjoeter gericht worden.

Verzoeken om van deze rechten gebruik te maken kunnen worden aangetekend via verkoop@compjoeter.nl of per post aan coMPjoeter , Oude Molenweg 22c 5425VR de Mortel.  o.v.v. ‘persoonsgegevens’.

Contact
Mocht je vragen hebben over deze Privacy voorwaarden of de verwerking van persoonsgegevens door coMPjoeter, dan kun je contact opnemen via verkoop@coMPjoeter.nl o.v.v. ‘persoonsgegevens’. Deze contactgegevens gelden eveneens voor verzoeken om de rechten van betrokkenen uit te oefenen.

Overig
Wij behouden het recht voor om deze Privacy voorwaarden te wijzigen. De actuele versie van deze Privacy voorwaarden is telkens eenvoudig raadpleegbaar via de Website. coMPjoeter adviseert u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Deze Privacy voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 1 Juni 2018.